Ki vagy mi a Szentlélek?

020 wkg bs a szent szellem

A Szentlélek az Istenség harmadik személye, és örökre az Atyától a Fiún keresztül megy keresztül. Ő a Jézus Krisztus által megígért vigasztaló, amelyet Isten minden hívõnek elküldött. A Szentlélek bennünk él, egyesít minket az Atyával és a Fiúval, megtérés és megszentelés révén átalakít minket, és folyamatos megújulás révén igazítja minket Krisztus képéhez. A Szentlélek az inspiráció és a prófécia forrása a Bibliában, valamint az egység és közösség forrása az egyházban. Szellemi ajándékokat ad az evangélium munkájához, és a keresztény állandó útmutatója minden igazsághoz (János 14,16:15,26; 2,4.17:19.38; ApCsel 28,19: 14,17, 26-1; Máté 1,2:3,5; János 2: 1,21-1; 12,13. Péter 2: 13,13; Titus 1: 12,1, 11 Péter 20,28:16,13, Korinthus; Korinthus; Korinthus; ApCsel; János).

A Szentlélek - funkcionalitás vagy személyiség?

A Szent Szellemet gyakran leírják funkcionalitás szempontjából, mint például: Isten hatalma vagy jelenléte vagy cselekedete vagy hangja. Ez megfelelő módszer az elme leírására?

Jézust Isten hatalmának is nevezik (Fülfiók 4,13), Isten jelenléte (Galátusok 2,20), Isten cselekedete (János 5,19) és Isten hangja (János 3,34). De Jézusról beszélünk a személyiség szempontjából.

A Szentírás a személyiségjegyeket is tulajdonítja a Szentléleknek, és ezután a puszta funkcionalitás fölé emeli a Lélek profilját. A Szentléleknek van akarata (1Korinthus 12,11: "De mindez ugyanazt a szellemet működteti, és mindenkinek megad, amit akar"). A Szentlélek feltárja, ismeri, tanítja és megkülönbözteti (1Korinthus 2,10: 13).

A Szentléleknek érzelmei vannak. A kegyelem szelleme megrontható (Zsidók 10,29) és megbánta (Efézusbeliek 4,30). A Szentlélek vigasztalott minket, és Jézushoz hasonlóan segítőnek hívták (János 14,16). A Szentírás más részeiben a Szentlélek beszél, parancsol, bizonyságot tesz, hazudik és megjelenik. Ezek a kifejezések összhangban vannak a személyiséggel.

Bibliai szempontból az elme nem valami, hanem ki. Az elme "valaki", nem "valami". A legtöbb keresztény körben a Szent Szellemet "ő" -nek nevezik, amelyet nem a nemek megjelöléseként kell értelmezni. Inkább az elme személyiségének jelzésére használják.

A szellem istenisége

A Biblia az isteni tulajdonságokat a Szentléleknek tulajdonítja. Ő nem angyali vagy emberi természetű.
Jób 33,4 megjegyzi: "Isten lelke készített engem, és a Mindenható lélegzete életet adott nekem." A Szentlélek teremt. Az elme örök (Zsidók 9,14). Mindenütt jelen van (Zsoltárok 139,7).

Vizsgálja meg a szentírásokat, és látni fogja, hogy az elme mindenható, mindentudó és életet ad. Mindezek az isteni természet tulajdonságai. Következésképpen a Biblia a Szent Szellemet isteni jellegűnek nevezi. 

Isten egy "egy"

Az Újszövetség alapvető tanítása, hogy létezik Isten (1 Korinthusiak 8,6; Rómaiak 3,29-30; 1 Timóteus 2,5; Galátusok 3,20). Jézus jelezte, hogy ő és az apa ugyanazt az isteniséget osztják meg (János 10,30).

Ha a Szentlélek isteni "valaki", akkor különálló Isten? A válasz nemleges lehet. Ha ez a helyzet, akkor Isten nem lenne egy.

A szentírások az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre mutatnak olyan nevekkel, amelyek ugyanolyan súlyúak a mondatszerkezetben.

A Máté 28,19:2-ben azt mondják: "... keresztelje őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében". A három név különbözik, és nyelvi értéke azonos. Hasonlóképpen, a 13,14Kor-ben Pál imádkozik, hogy "Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindenkivel". Péter elmagyarázza, hogy a keresztényeket "a Lélek megszentelésével választották engedelmessé és Jézus Krisztus vérével meghintve". (1 Péter 1,2).

Ezért Máté, Pál és Péter világosan érzékelik az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti különbségeket. Pál azt mondta a korinthusi megtérőknek, hogy az igazi istenség nem istenek gyűjteménye (mint a görög panteon), ahol mindenki különféle ajándékokat ad. Isten egy és ez "egy [ugyanaz] szellem ... egy [ugyanaz] Úr ... egy [ugyanaz] Isten, aki mindenben ott dolgozik" (1 Korinthusbeliek 12,4: 6). Később Pál többet magyarázott Jézus Krisztus és a Szentlélek kapcsolatáról. Nem két különálló entitásról van szó, valóban azt mondja: "az Úr" (Jézus) «a szellem» (2Korinthus 3,17).

Jézus azt mondta, hogy az Atya Isten elküldi az igazság szellemét, hogy az Atya hívõben élhessen (János 16,12-17). A Lélek Jézusra utal, és emlékezteti a hívõket szavaira (János 14,26), és az Atyától Fiú útján küldik, hogy tanúsítsa a Jézus által lehetővé tett üdvösséget (János 15,26). Ahogy az Atya és a Fiú egy, úgy a Fiú és a Lélek is egy. És a Lélek küldésekor az Atya bennünk lakozik.

A Szentháromság

Az Újszövetségi apostolok halála után az egyházon belül vita zajlott arról, hogy az istenség hogyan érthető meg. A kihívás Isten egységének megőrzése volt. Különböző magyarázatok fogalmazták meg a „bi-teizmus” fogalmát (két isten - apa és fia, de az elme csak az egyik vagy mindkettő függvénye) és a tri-teizmus (három isten - apa, fia és szellem), de ez ellentmondott az Ószövetségben és az Újszövetségben leírt alapvető monoteizmusnak (2,10 alkalommal stb.).

A Szentháromság, amelyet a Bibliában nem találtak, egy olyan modell, amelyet a korai egyházatyák fejlesztettek ki annak leírására, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek hogyan kapcsolódnak az Istenség egységében. A keresztény védelem volt a "tri-teista" és a "bi-teista" eretnekségek ellen, és harcolt a pogány politeizmus ellen.

A metaforák nem tudják teljesen leírni Istent Istenként, ám ezek segíthetnek bennünket abban, hogy elképzeljük, hogyan kell megérteni a Háromságot. A kép azt sugallja, hogy az ember egyszerre három dolog: Csakúgy, mint egy ember lelke (Szív, az érzelmek székhelye), a test és az elme (Elme), Isten az együttérző apa, a fiú (az istenség megtestesül - lásd a Kolosziusi 2,9-ben) és a Szentlélek (ki érti csak az isteni dolgokat - lásd 1 Korinthus 2,11).

A bibliai utalások, amelyeket ebben a tanulmányban már használtunk, azt az igazságot tanítják, hogy az Atya, a Fiú és a Lélek különböző személyek Isten egyetlen lényén belül. Az Ézsaiás 9,6 NIV bibliai fordítása trinitárius gondolatot sugall. A születendő gyermek "csodálatos tanácsadóvá" válik (a Szentlélek), "hatalmas Isten" (az istenség), "Mindenható Atya" (Atya Isten) és a "Béke hercege" A Fiú Istennek hívják.

Probleme

A Szentháromságot különféle teológiai tudományágak melegen vitatták meg. Tehát z. Például a nyugati szempont hierarchikusabb és statikusabb, míg a keleti perspektíva mindig az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében mozog.

A teológusok a társadalmi és gazdasági háromságról és más ötletekről beszélnek. Azonban minden olyan elméletnek, amely feltételezi, hogy az apa, a fiú és a szellem külön akaratot, vágyat vagy létezést tartalmaz, hamisnak kell lennie (és ezért eretnekség), mert Isten egy. Az apa, a fia és a szellem kapcsolatában tökéletes és dinamikus szeretet, öröm, harmónia és abszolút egység van.

A Szentháromság-doktrina az Atya és a Fiú, valamint a Szentlélek megértésének mintája. Természetesen nem imádjuk a tanokat vagy modelleket. Az Atyát "szellemben és igazságban" imádjuk (János 4,24). Azok a teológiák, amelyek azt sugallják, hogy a Léleknek el kell kapnia a dicsőség méltányos részét, gyanúsak, mert a Lélek nem felhívja magára a figyelmet, hanem dicsőíti Krisztust (János 16,13).

Az Újszövetségben az ima elsősorban az Atyának szól. A Szentírás nem követeli meg, hogy imádkozzunk a Szentlélekért. Amikor imádkozunk az Atyához, imádkozunk a Hármas Istennek - Atyának, Fiának és Szentléleknek. Az istenség különbségei nem három istenek, mindegyikük külön, tiszteletteljes figyelmet igényel.

Emellett Jézus nevében az imádkozás és a keresztelés ugyanaz, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A Szentlélek keresztségét nem lehet megkülönböztetni vagy meghaladni Krisztus keresztségét, mert az Atya, az Úr Jézus és a Lélek egy.

Fogadd el a Szentlelket

A szellemet mindenki hitben fogadja, aki megbánja és megkeresztelkedik Jézus nevében a bűnbocsánatért (ApCsel 2,38:39, 3,14; Galata). A Szentlélek a fiúság [örökbefogadás] szelleme, aki lelkünkkel tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róma 8,14: 16), és minket lezártunk a megígért Szent Szellemmel, ami a szellemi örökségünk záloga (Efézusbeliek 1,14).

Ha van Szentlélek, akkor Krisztushoz tartozunk (Róma 8,9). A keresztény egyházat Isten templomával hasonlítják össze, mert a Lélek a hívõkben él (1Korinthus 3,16).

A Szentlélek Krisztus szelleme, amely motiválta az Ószövetség prófétáit (1 Péter 1,10: 12), aki az igazság iránti engedelmességben tisztítja meg a keresztény lelkét (1 Péter 1,22), képes üdvösségre (Lukács 24,29), szentelj fel (1 Korinthus 6,11) isteni gyümölcsöt hoz (Galátusok 5,22: 25), és felkészít minket az evangélium terjesztésére és az egyház felépítésére (1Korinthus 12,1: 11-14,12; 4,7:16; Efezus 12,4: 8; Rómaiak).

A Szentlélek vezet minden igazságban (János 16,13), és nyissa meg a világot a bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. (János 16,8).

következtetés

A központi bibliai igazság az, hogy Isten Atya, Fiú és Szentlélek, keresztényként formálja a hitünket és életünket. Az Atya, a Fiú és a Lélek által megosztott csodálatos és szép közösség a szeretet közössége, amelybe Szabadítónk, Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása és felemelkedése révén minket Istennek nevez meg a testben.

James Henderson készítette